[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Zákony pro duševně nemocné


Zákony pro duševně nemocné

OSN Zásady ochrany duševně nemocných

Důležitá ustanovení které ČR neplní:

Zásada 14 Prostředky pro zařízení péče o duševní zdraví

2. Každé zařízení péče o duševní zdraví musí podléhat s dostatečnou častostí dohledu odpovědné autority, který zajistí, že podmínky, léčba a péče o pacienty vyhovují těmto Zásadám.

Zásada 22 Sledování a prostředky provádění


Státy mají povinnost zajistit, aby byly uváděny v činnost mechanismy, které zajistí soulad s těmito zásadami, mechanismy pro kontroly zařízení péče o duševní zdraví, pro podávání vyšetřování a řešení stížností, pro instituce provádějící disciplinární či soudní řízení u případů profesionálního pochybení nebo porušení práv pacientů.

Zásada 23 Provádění

1. Státy mají uvádět tyto Zásady do praxe prostřednictvím vhodné legislativy, soudní
administrativy, vzdělávání a dalších prostředků a tento proces v pravidelných intervalech kontrolovat.
2. Státy zajistí vhodnými a aktivními prostředky, aby tyto Zásady byly široce známé.

Plné znění čtěte zde

10.11.2015


Doporučení Rady Evropy-ochrana duševně nemocných

Výtah důležité závěrečné části Doporučení kterou ČR nerespektuje:

Kapitola VII - Zajištění kvality a monitorování

Článek 36 - Monitorování standardů

1. Členské státy by měly zajistit vhodné monitorování dodržování standardů, stanovených tímto doporučením a legislativou v oblasti duševního zdraví. Monitorování by mělo zahrnovat:

i. dodržování právních norem;
ii. soulad s odbornými a profesními standardy.

2. Systém pro provádění monitorování by měl:

i. mít odpovídající finanční a lidské zdroje pro jeho řádné fungování;
ii. být organizačně nezávislý na monitorovaných orgánech a institucích;
iii. zaměstnávat odborníky na duševní zdraví, laiky, osoby s duševním onemocněním a osoby blízké těmto osobám;
iv. být v souladu s dalšími relevantními kontrolními systémy a systémy posuzování kvality (tam, kde je to vhodné).

Článek 37 - Zvláštní požadavky na monitorování

1. Kontrola dodržování norem by měla zahrnovat:

i. provádění návštěv a kontrol psychiatrického zařízení, pokud je to nutné i bez předchozího oznámení, s cílem:
a. zajistit, aby byly osoby nedobrovolně hospitalizovány pouze v zařízeních registrovaných oprávněnými orgány a aby tato zařízení k tomu byla vhodně uzpůsobena;
b. aby byly k dispozici vhodné alternativy nedobrovolné hospitalizace;
ii. monitorování souladu s profesními standardy a pravidly;
iii. zajištění toho, aby fungovaly vhodné orgány k vyšetřování smrti osob nedobrovolně hospitalizovaných nebo léčených a aby každá smrt byla řádně ohlášena příslušnému orgánu a byla předmětem nezávislého vyšetřování;
iv. přezkoumání situací, v nichž je omezená komunikace;
v. zajištění dostupnosti postupů pro podávání stížností a jejich vhodné vyřízení.

2. Mělo by být zajištěno vhodné sledování výsledků monitorování.

3. S ohledem na osoby, na které se vztahuje legislativa o duševním zdraví, by osoby provádějící monitorování měly být oprávněny:

i. soukromě a s jejich souhlasem se setkat s těmito osobami nebo jejich zástupci, mít přístup k jejich lékařským záznamům a to kdykoliv;
ii. přijímat důvěrné stížnosti od těchto osob;
iii. získat od orgánů nebo personálu, který zodpovídá za poskytování péče nebo léčbu dané osoby, jakékoliv informace, které mohou být odůvodněně použity pro výkon jejich funkce, včetně anonymizovaných záznamů z lékařských spisů.

Článek 38 - Statistiky, poradenství a hlášení

1. Je třeba shromažďovat systematické a spolehlivé anonymizované statistické informace o uplatňování legislativy o duševním zdraví a stížnostech.

2. Ti, kteří zodpovídají za péči o osoby s duševním onemocněním, by měli:

i. obdržet od osob odpovědných za hodnocení kvality a monitorování:
a. pravidelné zprávy, a pokud je to vhodné, zveřejňovat tyto zprávy;
b. poradenství týkající se podmínek a zařízení, vhodných pro zajištění péče o osoby s duševním onemocněním;
ii. odpovídat na dotazy, poradenství a zprávy ze systémů posuzování kvality a monitorování.

3. Informace o implementaci legislativy v oblasti duševního zdraví a aktivit týkajících se souladu se standardy by měly být zveřejněny.

Úplné znění čtěte zde

10.11.2015


Zákony pro osoby s duševní poruchou vybraných států EU

Přehled zákonů na ochranu práv duševně nemocných čtrnácti států Evropské unie:

I. Belgie, II. Dánsko, III. Estonsko, IV. Finsko, V. Francie, VI. Holandsko, VII. Irsko, VIII. Litva, IX. Lucembursko, X. Německo, XI. Maďarsko, XII. Nizozemí, XIII. Švédsko, XIV. Spojené království Velké Britanie a Severního Irska (A- Anglie a Wales, B- Skotsko a Severní Irsko )

Pokračování » 10.11.2015


Polský zákon na ochranu duševního zdraví

Polská republika vydala Zákon na ochranu duševního zdraví.

Polsko jako jedna z mála postkomunistických zemí pochopilo, že je povinností státu starat se o duševně nemocné.

Proto na rozdíl Česka vydala tento zákon, v jehož preambuli uvádí:

"Protože je duševní zdraví základním osobním dobrem člověka, přičemž ochrana práv osob s psychickými poruchami patří k povinnostem státu, ..."

 

Pokračování » 9.11.2015


Francozský zákon o duševním zdraví

Francie vydala ZÁKON O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ s účinností od 1.8.2011.

Zákon čtěte zde

1.11.2012


Zákony na ochranu duševně nemocných v EU - Rakousko I.

155. Spolkový zákon: Zákon o umisťování -- UbG

156. Spolkový zákon: Zákon o zmocněncích spolku a zástupcích pacientů

157. Spolkový zákon: Přizpůsobení zákona o léčebných ústavech zákonu o umísťování


Plné znění

4.1.2007


Ochrana práv duševně nemocných v Rakousku

Publikace vydaná na pomoc rakouským pacientům v psychiatrii a široké veřejnosti.

Volným výkladem dává návod, jak postupovat při vymáhání a obhajobě práv duševně nemocných v Rakousku, kde hledat pomoc a uvádí seznam institucí na které je možno se obrátit při řešení problémů.

Plné znění

Spolek zmocněnců a zástupců pacientů

Spolek pro vzdělávání a jmenování zmocněnců a zástupců pacientů vznikl v roce 1980 z iniciativy ministerstva spravedlnosti. Je nadstranický a obecně prospěšný a poskytuje okresním soudům vzdělané zmocněnce a zástupce pacientů. Jeho práce je umožněna dotacemi Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Plné znění

4.1.2007


Zákony na ochranu duševně nemocných v EU - Německo

Zákon o pomoci a umístění duševně nemocných osob
(zákon o duševně nemocných - PsychKG)
Ze dne 14. ledna 2000 Č. Gl.: 2126-10
Zdroj: Sbírka zákonných nařízení Schleswig-Holstein 2000 str. 106, ber. str. 206

plné znění

3.1.2007


Změna zákonů v sociálních službách

Dne 14.11.2011 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zák. č.329/2011 Sb.,(Zákon) o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Je též zrušena vyhláška č.182/1991 Sb., která byla pro osoby s duševní poruchou značně nepříznivá pro přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Nyní dochází ke změně v tom, že průkazy TP, ZTP a ZTP/P dostanou zdravotně postižení podle přiznaného stupně závislosti příspěvku na péči.
Zákon podstatně mění zákon o sociálních službách. Např. se ruší 36 úkonů při hodnocení přiznání příspěvku a zavádí se nový termín "ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBA". Je desetZákladních životních potřeb pro určení stupně příspěvku na péči - § 9 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podrobný popis deseti základních životních potřeb je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Úplné znění zákona o sociálních službách v platném znění naleznete na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

22.8.2015

Strana 1


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák