[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Zákonná ochrana duševně nemocných v ČR


Zákonná ochrana duševně nemocných v ČR

Monitorování potřeb zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné

Rozhodnutím Úřadu vlády ČR č. 16371/1/2014-VVZ ze dne 28. dubna 2015 byl schválen projekt:
Monitorování potřeb zdravotních a sociálních služeb pro duševně nemocné
Realizátor projektu: Sdružení pomoci duševně nemocným ČR z.s. (Sdružení)

Pokračování » 7.3.2016


Zákonná ochrana duševně nemocných v ČR

Česká republika nemá zákon na ochranu osob duševně nemocných(dále DN). Takový zákon mají všechny vyspělé státy.

Pokračování » 10.11.2015


Doporučení Rady Evropy

Výtah důležité závěrečné části Doporučení kterou ČR nerespektuje:

Kapitola VII - Zajištění kvality a monitorování

Článek 36 - Monitorování standardů

1. Členské státy by měly zajistit vhodné monitorování dodržování standardů, stanovených tímto doporučením a legislativou v oblasti duševního zdraví. Monitorování by mělo zahrnovat:

i. dodržování právních norem;
ii. soulad s odbornými a profesními standardy.

2. Systém pro provádění monitorování by měl:

i. mít odpovídající finanční a lidské zdroje pro jeho řádné fungování;
ii. být organizačně nezávislý na monitorovaných orgánech a institucích;
iii. zaměstnávat odborníky na duševní zdraví, laiky, osoby s duševním onemocněním a osoby blízké těmto osobám;
iv. být v souladu s dalšími relevantními kontrolními systémy a systémy posuzování kvality (tam, kde je to vhodné).

Článek 37 - Zvláštní požadavky na monitorování

1. Kontrola dodržování norem by měla zahrnovat:

i. provádění návštěv a kontrol psychiatrického zařízení, pokud je to nutné i bez předchozího oznámení, s cílem:
a. zajistit, aby byly osoby nedobrovolně hospitalizovány pouze v zařízeních registrovaných oprávněnými orgány a aby tato zařízení k tomu byla vhodně
uzpůsobena;
b. aby byly k dispozici vhodné alternativy nedobrovolné hospitalizace;
ii. monitorování souladu s profesními standardy a pravidly;
iii. zajištění toho, aby fungovaly vhodné orgány k vyšetřování smrti osob nedobrovolně hospitalizovaných nebo léčených a aby každá smrt byla řádně
ohlášena příslušnému orgánu a byla předmětem nezávislého vyšetřování;
iv. přezkoumání situací, v nichž je omezená komunikace;
v. zajištění dostupnosti postupů pro podávání stížností a jejich vhodné vyřízení.

2. Mělo by být zajištěno vhodné sledování výsledků monitorování.

3. S ohledem na osoby, na které se vztahuje legislativa o duševním zdraví, by osoby provádějící monitorování měly být oprávněny:

i. soukromě a s jejich souhlasem se setkat s těmito osobami nebo jejich zástupci, mít přístup k jejich lékařským záznamům a to kdykoliv;
ii. přijímat důvěrné stížnosti od těchto osob;
iii. získat od orgánů nebo personálu, který zodpovídá za poskytování péče nebo léčbu dané osoby, jakékoliv informace, které mohou být odůvodněně
použity pro výkon jejich funkce, včetně anonymizovaných záznamů z lékařských spisů.

Článek 38 - Statistiky, poradenství a hlášení

1. Je třeba shromažďovat systematické a spolehlivé anonymizované statistické informace o uplatňování legislativy o duševním zdraví a stížnostech.

2. Ti, kteří zodpovídají za péči o osoby s duševním onemocněním, by měli:

i. obdržet od osob odpovědných za hodnocení kvality a monitorování:
a. pravidelné zprávy, a pokud je to vhodné, zveřejňovat tyto zprávy;
b. poradenství týkající se podmínek a zařízení, vhodných pro zajištění péče o osoby s duševním onemocněním;
ii. odpovídat na dotazy, poradenství a zprávy ze systémů posuzování kvality a monitorování.

3. Informace o implementaci legislativy v oblasti duševního zdraví a aktivit týkajících se souladu se standardy by měly být zveřejněny.

Úplné znění čtěte zde

10.11.2015


Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost dne 1. října 2001. Česká republika dosud neupravila svou legislativu podle požadavků tohoto zákona. Nenjsou naplněny zejména požadavky Čl. 7 pro nedobrovlonou hospitalizaci.

Předpis čtěte zde

 

22.8.2015


Požadavky na zákonnou úpravu v ČR pro duševně nemocné

Na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany dne 28.11.2014 byl přednesen požadavek na vydání zákona pro duševně nemocné v ČR - čtěte zde

22.8.2015

Strana 1


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák