[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Zákony pro duševně nemocné


Zákony pro duševně nemocné

OSN Zásady ochrany duševně nemocných

Zásady ochrany duševně nemocných (Principles for the Protectíon of Persons with Mental Hlness)

Přijato rezolucí Generálního shromáždění OSN číslo 46/119 dne 17. prosince 1991 Generální shromáždění,

Důležitá ustanovení které ČR neplní:

Zásada 14 Prostředky pro zařízení péče o duševní zdraví 2. Každé zařízení péče o duševní zdraví musí podléhat s dostatečnou častostí dohledu odpovědné autority, který zajistí, že podmínky, léčba a péče o pacienty vyhovují těmto Zásadám.

Zásada 22 Sledování a prostředky provádění Státy mají povinnost zajistit, aby byly uváděny v činnost mechanismy, které zajistí soulad s těmito zásadami, mechanismy pro kontroly zařízení péče o duševní zdraví, pro podávání vyšetřování a řešení stížností, pro instituce provádějící disciplinární či soudní řízení u případů profesionálního pochybení nebo porušení práv pacientů.

Zásada 23 Provádění1. Státy mají uvádět tyto Zásady do praxe prostřednictvím vhodné legislativy, soudní
administrativy, vzdělávání a dalších prostředků a tento proces v pravidelných intervalech kontrolovat.
2. Státy zajistí vhodnými a aktivními prostředky, aby tyto Zásady byly široce známé.

Plné znění čtěte zde

13.11.2019


Doporučení Rady Evropy-ochrana duševně nemocných

Výtah důležité závěrečné části Doporučení kterou ČR nerespektuje:

Kapitola VII - Zajištění kvality a monitorování

Článek 36 - Monitorování standardů

1. Členské státy by měly zajistit vhodné monitorování dodržování standardů, stanovených tímto doporučením a legislativou v oblasti duševního zdraví. Monitorování by mělo zahrnovat:

i. dodržování právních norem;
ii. soulad s odbornými a profesními standardy.

2. Systém pro provádění monitorování by měl:

i. mít odpovídající finanční a lidské zdroje pro jeho řádné fungování;
ii. být organizačně nezávislý na monitorovaných orgánech a institucích;
iii. zaměstnávat odborníky na duševní zdraví, laiky, osoby s duševním onemocněním a osoby blízké těmto osobám;
iv. být v souladu s dalšími relevantními kontrolními systémy a systémy posuzování kvality (tam, kde je to vhodné).

Článek 37 - Zvláštní požadavky na monitorování

1. Kontrola dodržování norem by měla zahrnovat:

i. provádění návštěv a kontrol psychiatrického zařízení, pokud je to nutné i bez předchozího oznámení, s cílem:
a. zajistit, aby byly osoby nedobrovolně hospitalizovány pouze v zařízeních registrovaných oprávněnými orgány a aby tato zařízení k tomu byla vhodně uzpůsobena;
b. aby byly k dispozici vhodné alternativy nedobrovolné hospitalizace;
ii. monitorování souladu s profesními standardy a pravidly;
iii. zajištění toho, aby fungovaly vhodné orgány k vyšetřování smrti osob nedobrovolně hospitalizovaných nebo léčených a aby každá smrt byla řádně ohlášena příslušnému orgánu a byla předmětem nezávislého vyšetřování;
iv. přezkoumání situací, v nichž je omezená komunikace;
v. zajištění dostupnosti postupů pro podávání stížností a jejich vhodné vyřízení.

2. Mělo by být zajištěno vhodné sledování výsledků monitorování.

3. S ohledem na osoby, na které se vztahuje legislativa o duševním zdraví, by osoby provádějící monitorování měly být oprávněny:

i. soukromě a s jejich souhlasem se setkat s těmito osobami nebo jejich zástupci, mít přístup k jejich lékařským záznamům a to kdykoliv;
ii. přijímat důvěrné stížnosti od těchto osob;
iii. získat od orgánů nebo personálu, který zodpovídá za poskytování péče nebo léčbu dané osoby, jakékoliv informace, které mohou být odůvodněně použity pro výkon jejich funkce, včetně anonymizovaných záznamů z lékařských spisů.

Článek 38 - Statistiky, poradenství a hlášení

1. Je třeba shromažďovat systematické a spolehlivé anonymizované statistické informace o uplatňování legislativy o duševním zdraví a stížnostech.

2. Ti, kteří zodpovídají za péči o osoby s duševním onemocněním, by měli:

i. obdržet od osob odpovědných za hodnocení kvality a monitorování:
a. pravidelné zprávy, a pokud je to vhodné, zveřejňovat tyto zprávy;
b. poradenství týkající se podmínek a zařízení, vhodných pro zajištění péče o osoby s duševním onemocněním;
ii. odpovídat na dotazy, poradenství a zprávy ze systémů posuzování kvality a monitorování.

3. Informace o implementaci legislativy v oblasti duševního zdraví a aktivit týkajících se souladu se standardy by měly být zveřejněny.

Úplné znění čtěte zde

10.11.2015


Zákony pro osoby s duševní poruchou vybraných států EU

Přehled zákonů na ochranu práv duševně nemocných čtrnácti států Evropské unie:

I. Belgie, II. Dánsko, III. Estonsko, IV. Finsko, V. Francie, VI. Holandsko, VII. Irsko, VIII. Litva, IX. Lucembursko, X. Německo, XI. Maďarsko, XII. Nizozemí, XIII. Švédsko, XIV. Spojené království Velké Britanie a Severního Irska (A- Anglie a Wales, B- Skotsko a Severní Irsko )

Pokračování » 10.11.2015


Polský zákon na ochranu duševního zdraví

Polská republika vydala Zákon na ochranu duševního zdraví.

Polsko jako jedna z mála postkomunistických zemí pochopilo, že je povinností státu starat se o duševně nemocné.

Proto na rozdíl Česka vydala tento zákon, v jehož preambuli uvádí:

"Protože je duševní zdraví základním osobním dobrem člověka, přičemž ochrana práv osob s psychickými poruchami patří k povinnostem státu, ..."

 

Pokračování » 9.11.2015


Francozský zákon o duševním zdraví

Francie vydala ZÁKON O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ s účinností od 1.8.2011.

Zákon čtěte zde

1.11.2012


Zákony na ochranu duševně nemocných v EU - Rakousko I.

155. Spolkový zákon: Zákon o umisťování -- UbG

156. Spolkový zákon: Zákon o zmocněncích spolku a zástupcích pacientů

157. Spolkový zákon: Přizpůsobení zákona o léčebných ústavech zákonu o umísťování


Plné znění

4.1.2007


Ochrana práv duševně nemocných v Rakousku

Publikace vydaná na pomoc rakouským pacientům v psychiatrii a široké veřejnosti.

Volným výkladem dává návod, jak postupovat při vymáhání a obhajobě práv duševně nemocných v Rakousku, kde hledat pomoc a uvádí seznam institucí na které je možno se obrátit při řešení problémů.

Plné znění

Spolek zmocněnců a zástupců pacientů

Spolek pro vzdělávání a jmenování zmocněnců a zástupců pacientů vznikl v roce 1980 z iniciativy ministerstva spravedlnosti. Je nadstranický a obecně prospěšný a poskytuje okresním soudům vzdělané zmocněnce a zástupce pacientů. Jeho práce je umožněna dotacemi Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Plné znění

4.1.2007


Zákony na ochranu duševně nemocných v EU - Německo

Zákon o pomoci a umístění duševně nemocných osob
(zákon o duševně nemocných - PsychKG)
Ze dne 14. ledna 2000 Č. Gl.: 2126-10
Zdroj: Sbírka zákonných nařízení Schleswig-Holstein 2000 str. 106, ber. str. 206

plné znění

3.1.2007Německo: ANTI-STIGMA-projekt OPEN

V rámci českého předsednictví EU se v Praze dne 28.-29.května 2009 uskutečnila konference na téma: Destigmatizace a zlepšování psychiatrické péče.

Pořadatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele EU.

Prof. Dr. Med. Wolfgang Gaebel (ředitel Oddělení psychiatrie a psychoterapie -University státní kliniky Heinrich-Heine v Düsseldorfu) - přednesl celonárodní německý program boje proti stigmatu duševně nemocných pod názvem "OPEN DOORS".

Prezentace ukazuje důslednou organizaci tohoto zatím neukončného(a zřejmě nekonečného) boje od r. 2001 do r. 2009
Je chybou, že v České rupublice dosud takový celonárodní projekt nebyl vytvořen. Vedením destigmatizace by měl být pověřen Národní ústav duševního zdraví, který je nejvyšším odborným orgánem oboru psychiatrie v ČR.

Prezentace "OPEN DOORS" v anglickém jazyce zde

 

15.2.2019

Strana 1, 2


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák