[skočit na navigaci]

Jste zde: Úvod / Sociální programy


Sociální programy

Jak získat příspěvek na péči

Postup jak získat příspěvek na péči pro osoby s duševní poruchou podle zák. č.108/2006 Sb., v přirozeném prostředí(rodina, chráněné a podporované bydlení)

Deset základních životních potřeb klikněte zde

Plné znění cit. Zákonů a vyhl. najdete v platném znění na www.zakonyprolidi.cz

Pokračování » 9.9.2019


Jak dlouho trvá vyřízení příspěvku na péči

Jak dlouho trvá vyřízení příspěvku na péči?

Březen 23, 2019 Poradna: Pečuj doma WWW.pecujdoma.cz

Řízení o přiznání příspěvku na péči je zahájeno dnem podání žádosti, která se podává na krajskou pobočku Úřadu práce ČR (ÚP). Zaměstnanec úřadu pak musí provést šetření v místě bydliště žadatele. Sociální pracovník během tohoto šetřením zjišťuje, do jaké míry je žadatel schopný samostatného života v svém prostředí, hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby. Na toto tzv. sociální šetření má ÚP 60 dní.
Po provedení tohoto šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař ČSSZ, který vyhodnotí dopady zdravotního stavu žadatele na
schopnost pečovat o sebe a být soběstačným. Pokud lékař bude mít za to, že předložená zdravotní dokumentace není aktuální či úplná, může žadatele vyzvat, aby se podrobil lékařskému vyšetření, které sám určí. Lékařská posudková služba ČSSZ má na toto posouzení 45 dní.
Posudkový lékař svůj posudek pošle na krajskou pobočku Úřadu práce ČR a ta pak zašle žadatelovi své rozhodnutí o přiznání nebo
nepřiznání příspěvku na péči.
Oba státní orgány si mohou ale navíc požádat o prodloužení lhůty, a to až o 30 dní.
Standardně by se o žádosti mělo rozhodnout do sto pěti dní. V odůvodněných složitějších případech do 135 kalendářních dnů.
V praxi skutečně dochází k rozhodnutí v rozmezí tří až čtyř měsíců. Kvůli nedostatku posudkových lékařů však může dojít k prodloužení
doby, kterou úřady k rozhodnutí potřebují. Žadatel se však nemusí obávat toho, že kvůli delší době posuzování žádosti přijde o peníze, které by jinak měl, kdyby se o jeho žádosti rozhodlo dříve. Příspěvek totiž bude vyplacen zpětně už od data podání žádosti za celou dobu, po kterou se o žádosti o příspěvek na péči rozhodovalo.
Jan Činčura
invArena http://www.invarena.cz/?p=31416
Komentáře:
1. Jaroslav napsal:

29.3.2019 (12.17)
Rozumné je, že je v textu uvedeno „by se mělo rozhodnout do sto pěti dní". By se mělo. Souhlasím, ale praxe? Například řízení o PnP pro moji maminku běží již 22 měsíců a pravomocně rozhodnuto stále není. Ano, čtete správně, 22 měsíců!

7.9.2019


Změna zákonů v sociálních službách

Dne 14.11.2011 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zák. č.329/2011 Sb.,(Zákon) o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Je též zrušena vyhláška č.182/1991 Sb., která byla pro osoby s duševní poruchou značně nepříznivá pro přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Nyní dochází ke změně v tom, že průkazy TP, ZTP a ZTP/P dostanou zdravotně postižení podle přiznaného stupně závislosti příspěvku na péči.
Zákon podstatně mění zákon o sociálních službách. Např. se ruší 36 úkonů při hodnocení přiznání příspěvku a zavádí se nový termín "ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBA". Je desetZákladních životních potřeb pro určení stupně příspěvku na péči - § 9 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Podrobný popis deseti základních životních potřeb je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Úplné znění zákona o sociálních službách v platném znění naleznete na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

22.8.2015


Zdravotní průkaz ZTP

Podmínky získání průkazu pro zdravotně postižené ZP, ZTP, ZTP/P od 1.1.2014

jsou dány novelami

zákona č. 329/2011Sb., ve znění zák. č. 313/2013 Sb.,

a vyhl. č. 388/2011 Sb., ve znění vyhl. č. 388/2013 Sb.

Postup:

  • Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (pozn. vyzvednout na ÚP)
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mu byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzván,

Pokračování » 7.9.2019


metodický pokyn MPSV k PnP

K postupům získání příspěvku na péči vydalo MPSV dne 27. 10. 2014 METODICKÝ POKYN pro posudkové lékaře.

Námi zde uvedený Postup jak získat příspěvek na péči není v rozporu s metodickým pokynem. Doporučuji, abyste s ním seznámili ošetřjícího lékaře při vyřizování příspěvku na péči, při odvolání atd.

Metodický pokyn čtěte zde

Pokračování » 7.9.2019


Ústavy pro duševně nemocné v Anglii

Aby byla zdravotní péče v ústavech pro duševně postižené na žádoucí úrovni, je nutno splnit dvě zásadní podmínky:

1. Schválené standardy péče

2. Nezávislá odborná kontrola

Jak to funguje v Angli čtěte zde

15.2.2019

Strana 1


Navigace


^ Nahoru | Vytisknout | Kontakt | Administrace
SPDN ČR - Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, 2006

design a kód Petr Dvořák